مبارزه براي استقرار آزادي, دموكراسي و حقوق بشر در ايران

صبح خونین خرداد- به مناسبت چهارم خرداد سالروز شهادت بنیانگذاران و دو تن از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران

۳/۰۴/۱۳۹۷ ۱۱:۲۵:۰۰ قبل‌ازظهر
محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع‌زادگان هنوز سپیده چهارم خرداد بر  جدار  شب  نشکوفیده  بود که درهای آهنین  سلولهای  قزل قلعه، ...Read More
با پشتیبانی Blogger.