مبارزه براي استقرار آزادي, دموكراسي و حقوق بشر در ايران

پاریس: گردهمایی «ایران آزاد با هزار کانون شورشی» با شرکت صدها شخصیت تراز اول، قانونگذاران و منتخبان از ۵ قاره جهان

۴/۳۰/۱۳۹۷ ۱۰:۲۲:۰۰ قبل‌ازظهر
گردهمایی عظیم سالانه ایرانیان  و حامیان مقاومت ایران در روز ۹تیر (۳۰ژوئن) زیر عنوان « ایران آزاد با هزار کانون شورشی» با حضور  مریم ر...Read More
با پشتیبانی Blogger.